สรุปตัวชี้วัดภาพรวมสสจ.สป. ปี 2556

ประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกหน่วยงานเลือกตัวชี้วัดที่จะดำเนินการในปี 2556
สรุปตัวชี้วัดภาพรวมสสจ.สป. ปี 2556

Advertisements

กฏระเบียบ/หนังสือเวียน

   – ข้าราชการ 

   –  พนักงานราชการ

   – ลูกจ้างประจำ

   –  ลูกจ้างชั่วคราว

ขั้นตอนการขอรับบริการ

   –  การบรรจุกลับ
   –  การโอน

By งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป Posted in Uncategorized