สรุปตัวชี้วัดภาพรวมสสจ.สป. ปี 2556

ประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกหน่วยงานเลือกตัวชี้วัดที่จะดำเนินการในปี 2556
-สรุปตัวชี้วัดภาพรวมสสจ.สป. ปี 2556

กฏระเบียบ/หนังสือเวียน

   - ข้าราชการ 

   -  พนักงานราชการ

   – ลูกจ้างประจำ

   -  ลูกจ้างชั่วคราว

ขั้นตอนการขอรับบริการ

   -  การบรรจุกลับ
   -  การโอน

By งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป Posted in Uncategorized